Inschrijving 1ste lid

Om te verifiëren of er al een ander lid van het gezin is aangesloten vragen wij u om zijn/haar naam hier in te vullen.

Door te klikken op VERZENDEN tekent u dit document. U bent ingeschreven als lid van TACT en VAL op het ogenblik dat u deze fiche hebt verzonden en uw lidgeld is betaald.
Voor personen van minder dan 18 jaar dient een ouder of voogd te ondertekenen.

Door het verzenden van deze aansluitingsfiche verklaar ik me vrijwillig aan te sluiten bij Tochtgenoten atletiekclub Sint-Truiden (TACT) en me te houden aan de gedragsregels en reglementen zoals deze door de club zijn vastgelegd. Zie reglement

Ik heb eveneens de richtlijnen inzake het preventief sportmedisch onderzoek, vermeld lager, gelezen en begrepen. Verder verklaar ik kennis genomen te hebben van de statuten en reglementen van de Vlaamse AtletiekLiga (VAL) en ze na te leven. Zie www.atletiek.be

Alle persoongegevens op dit document vermeld zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik bij TACT, de VAL en de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) in functie van de leden- en wedstrijdadministratie. Deze gegevens kunnen aangewend worden door de partijen contractueel verbonden met de federatie. Ieder lid heeft gratis toegang tot zijn/haar gegevens mits bewijs van identiteit. Bovenstaande gegeven worden verzameld met het oog op het voeren van de ledenadministratie en het ondersteunen van de algemene werking van de club. Om een optimale werking van de club te garanderen werkt de club samen met strategische partners die onze club financieel ondersteunen. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over commerciële atletiekgerelateerde informatie van deze strategische partners.